miércoles, 2 de mayo de 2018

PAU SANS, LITERAT I POLÍTIC HOSPITALENC


Pau Sans i Guitart fou el primer hospitalenc que ha tingut rellevància política i cultural fora de la nostra ciutat, fins al punt de ser president d’un partit polític d’abast català o compartir l’organització del Jocs Florals amb Verdaguer, Guimerà i Menéndez Pelayo.

Nascut l’any 1836 a l’Hospitalet. Va viure els seus primers anys al Carrer Major. El seu pare, Josep, tenia una taverna, i la seva mare, Maria, era de Sant Feliu. En total van tenir vuit fills, sis noies i dos nois. En Pau era el noi més gran, l’hereu.

En algun moment entre 1850 i 1855 el pare va morir, i es van traslladar a viure amb uns oncles, a una altra casa del Carrer Major. La mare apareix al padró de 1855 com botiguera. El mateix establiment d’abans?, una reforma?, una botiga diferent? El cert és que la família va poder pagar-li els estudis fins que es va fer enginyer.

La primera notícia d’una acció pública la trobem en la seva participació en la petició de la fundació del Casino l’Harmonia (1866), una entitat de l’Hospitalet lligada a les forces més progressistes durant el Sexenni Democràtic (1868-1874).

Bona part de la seva vida professional va anar lligada al ferrocarril. Treballà per dues companyies, i va viure un temps a Saragossa. Va escriure diverses obres relacionades amb aquest tema: La locomotora en acción (1868), Guia de maquinistas y fogoneros de ferrocarriles (?), Preguntas y respuestas relativas á la conducción y conservación de las locomotoras (?), Colección de problemas de aritmética con aplicación a la industria (1887), Detalles elementales de la construcción y funciones de la locomotora (?). També va escriure El porvenir industrial de Zaragoza (1885)[i] i articles tècnics a revistes especialitzades fins 1896[ii].

Retrat de Pau Sans, realitzat per Modest Urgell l'any 1905.

En relació a la seva feina al sector ferroviari, hem trobat algunes dades molt interessants. Dos diaris, amb motiu de la seva mort, en 1901, van dir:

“Ha fallecido en Barcelona D. Pablo Sans y Guitart, ingeniero y primer director que fué de La Tracción Ferroviaria Ilustrada. Para apreciar las hermosas dotes de su alma vigorosa, baste decir que abandonó las filas de los grandes para irse con los pequeños, que dejó el servicio de las poderosas empresas ferrocarrileras para colocarse al lado del vejado personal del servicio de ferrocarriles. Que los asalariados especialmente los que pertenecen al personal de ferrocarril levanten un altar á la memoria del nobilísimo Sr. Sans y Guitart."[iii]

Ingeniero-jefe de movimiento de la Compañía de Francia, á la cual tuvo ocasión de prestar muy buenos servicios, en una cuestión de trabajo, hubo de pasar por la dura alternativa de tener que negar la razón á quienes en su concepto la tenían, ó de perder su puesto y comprometer su porvenir. Aquel hombre íntegro no vaciló un punto dando la razón á los maquinistas que tenía bajo sus órdenes. Y perdió su cargo.”[iv]

No sabem les dades concretes del conflicte, però veiem que Sans va fer costat als treballadors, el que li va costar car. També veiem que fou el primer director d’una publicació obrerista del sector, amb seu a Sant Martí de Provençals, La Tracción… També sabem que va fer classes a l’Ateneu Obrer d’”Aritmética y Geometría aplicadas a la industria”, durant si més no els anys 1886 i 1887[v]

El 1886 fou nomenat enginyer municipal de l’Hospitalet, i s’encarregà de fer les revisions de les cada vegada més freqüents instal·lacions fabrils.

La literatura fou el segon dels camps en els que va destacar. Va escriure desenes de poemes, en català, la majoria dels quals resten inèdits i conservats a l’Arxiu de l’Hospitalet. Alguns foren publicats en les revistes en les que va col·laborar. A La Renaixensa va començar a publicar textos l’any 1882 amb el pseudònim de Pau de Provençana. Més tard, arribaria a ser-ne redactor. També col·laborà amb La Ilustració Catalana

La Ilustració Catalana, 30 d'abril de 1886, pàg. 219

També va escriure textos en prosa i, com a mínim, una obra de teatre, Lo dia del cop, estrenada el 1889 als teatres de dues entitats de l’Hospitalet, el Casino del Centre i el Casino de l’Harmonia. També podem destacar que el seu poema La Locomotora, amb música d’Anton Vaqué, fou estrenat per la coral La Campestre en la festa major de l’Hospitalet de 1890. Començava...

“Com a serp enverinada

Per lo foc esperonada

Amb un ull encès al front,

la potent locomotora

com rahuenta llançadora

va teixint l’avenç del món (...)”

El seu prestigi literari el va portar a formar part del jurat (com a secretari i mantenidor, el nom oficial) dels Jocs Florals de Barcelona els anys 1887 i 1888, respectivament, amb personatges com Jacint Verdaguer, Àngel Guimerà, Menéndez Pelayo, etc.

La tercera vessant d’en Sans fou la política. En la seva col·laboració amb les publicacions catalanistes de la dècada de 1880 ja veiem que era un membre actiu d’aquest moviment polític. Podem dir que formava part de la primer generació de catalanistes, la que tenia a Valentí Almirall com a líder.

Tanmateix, l’any 1887 Almirall perd el suport de bona part del catalanisme, el més moderat, el que recolza la celebració de l’Exposició Universal de Barcelona que s’havia de fer l’any següent. Llavors es produeix una escissió del partit catalanista dirigit per Almirall, i es crea la Lliga de Catalunya (és important no confondre-la amb la Lliga Regionalista, fundada l'any 1901). La junta del nou partit es escollida l’octubre de 1887 i Pau Sans fou el seu primer president. També hi eren Lluís Domènech, Narcís Oller, Antoni Aulèstia, etc.

Els partits d’aquella època eren diferents als actuals; n’eren més aviat clubs d’intel·lectuals que feien activitats elitistes. El mes següent, van fer el primer acte públic i en Sans va fer el discurs oficial, en el que va exposar el objectius de la Lliga:

“1er. Reivindicar la personalitat de Catalunya tant temps ha perduda y ara intensament anyorada.

2n. Millorar l’estat present per los medis que la lley permeti; procurant la obtenció del major benestar relatiu de Catalunya en benefici d’ella y de las demés regions d’Espanya, y abogant en pro de la reivindicació, com á oficial,de la llengua catalana; en pro també de la conservació, desenrotllo y purificació del dret català y, per últim, per lo manteniment de les Institucions y costums que caracterisan la vida del Primcipat sens perjudici del seu progrés.

3er. Preparar la realisació en lo temps ménos llarch que sia possible, del verdader y eficàs desenrotllo de la riquesa de Catalunya, baix la base fonamental del travall, perfeccionat per la ciencia y lliurement exercit dintre dels límits de la justicia y la moralitat.”[vi]

Es tractava d’un regionalisme moderat que de seguida es va mostrar més contundent en la seva primera acció pública d’envergadura. Amb motiu de la inauguració de l’Exposició de Barcelona, la Reina Mª Cristina (el rei Alfons XII havia mort) va visitar Barcelona el juny de 1888. La Lliga (sembla que fou en Guimerà) va redactar un Missatge a la Reina Regent amb una llista de reivindicacions: autonomia, oficialitat del català, etc.

Aquest Missatge... és un dels textos fundacionals del catalanisme polític, dels que s’estudien als llibres de text. Anava recolzat per centenar de signatures, la primera de les quals era la de Pau Sans, president de la Lliga de Catalunya. Per cert, també el van signar de l’Hospitalet, Anton Parera i Codina, president del Centre Econòmic Agrícola i Industrial i Josep Vidal i Enrich, president de L’Harmonia.

El novembre de 1888 fou substituït en la presidència de la Lliga per Domènech i Montaner, el gran arquitecte modernista, representant de la següent generació. Aquest canvi no va ser gens traumàtic, car trobem a Sans en la direcció i activitats del partit en els anys següents. I com la Lliga es va adherir a la Unió Catalanista, i a les assemblees catalanistes, trobem a Pau Sans en l’assemblea que es va celebrar a Manresa, el març de 1892.Com és conegut, en aquella reunió es van aprovar Les Bases de Manresa, un projecte d’estatut d’autonomia que va significar una altre salt qualitatiu del catalanisme polític. En Sans, amb gairebé 60 anys fou un actiu participant dels debats polítics i de les activitats literàries paral·leles. També va arribar a ser president de la Unió Catalanista.

Les seves activitats públiques gairebé desapareixen a partir de 1894. Ha vist morir la seva dona, un fill i una filla. La salut empitjorà, fins que morí l’octubre de 1901.

Podem considerar aquest enginyer lletraferit catalanista amb sensibilitat obrerista com la primera persona de l’Hospitalet que va arribar a tenir projecció pública a tota Catalunya. Els anys 1887 i 1888 va ser una de les figures literàries i polítiques més importants del país, i, pel que sabem, sense deixar de viure a l’Hospitalet.


[i] Industria e invenciones, 17 d’octubre de 1885, pàg 7   
[ii] “El consumo de carbón en las máquinas de vapor”, Revista ilustrada, vías férreas, 10 de juliol de 1896, pàg.7 
[iii] Las Dominicales del libre pensamiento, Madrid, 11 d'octubre de 1901, pàg.3. 
[iv] La Vanguardia, Barcelona 29 de setembre de 1901, pàg. 4
[v] La Vanguardia, 6 d'octubre de 1881, pàg 5 h
[vi] Anals de la Lliga de Catalunya. Discurs llegit en la sessió inaugural lo dia 5 de novembre de 1887 per lo president Pau Sans i Guitart, pàg 7.

jueves, 26 de abril de 2018

ATENTADOS DE FALSA BANDERA (DE LA MANO NEGRA A LA ACTUALIDAD)Llamamos acción de falsa bandera a la que realiza una parte en un conflicto atribuyéndola a la parte contraria. Normalmente son acciones violentas para desprestigiar y justificar acciones represivas y más violentas. Lo habitual es que se hagan desde el poder y el Estado.
Algunos hechos de este tipo son muy conocidos, como el incendio del Reichstag, el parlamento alemán, en febrero de 1933. Los nazis atribuyeron el hecho a un complot comunista, lo que permitió la ilegalización del importante Partido Comunista Alemán y el inicio de la imposición de la dictadura de Hitler. La autoría no ha sido aclarada del todo, pero la tesis más aceptada hoy es que fue un comando del principal grupo paramilitar nazi del momento, las SA.

No tan conocida, pero también muy decisiva fue la red GLADIO, un conjunto de grupos que tienen su origen en la OTAN, que decidió crear "ejércitos secretos" para combatir la difusión del comunismo por todos los medios, incluyendo los ilegales. A finales de la década de 1960 comenzaron a realizar atentados que eran atribuidos a grupos de extrema izquierda.
Estos temas son muy fácilmente transportables a la “conspiranoia” y la fabulación. Bien, podemos recordar que Gladio fue reconocida e investigada oficialmente por los parlamentos suizo, belga e italiano. En Italia se emplearon a fondo, pues el Partido Comunista Italiano estuvo a punto de ganar las elecciones en varias ocasiones. Se la relaciona con el secuestro y muerte de Aldo Moro (1978) y el atentado en la estación de Bolonia (1980), ambos hechos atribuidos inicialmente a las Brigadas Rojas

La táctica de la falsa bandera también ha sido muy utilizada en la España contemporánea. Uno de los casos más flagrantes es el de “La Mano Negra”. Unos crímenes en la campiña de Jerez en 1882 y 1883 fueron aprovechados por el gobierno (liberal de Sagasta) y la guardia civil para inventarse una organización terrorista con aquel nombre. La represión aplastó el pujante movimiento campesino de la comarca.
La Ilustración Española y Americana, 22 de marzo de 1883. La prensa escrita reproducía de forma acrítica la versión oficial y presentaba la detención de sindicalistas como un gran mérito policial. De esta forma, se desprestigiaba el movimiento obrero y el anarquismo, y se creaba el relato en el que obrerismo era sinónimo de violencia.

En este caso no parece que los crímenes los cometiera el Estado, pero sí que los aprovechó para crear una “bandera” a la que atribuirlos. Lo cierto es que parte del movimiento anarquista sí era partidario de acciones violentas, como se pudo ver en la Barcelona de 1893 con sendos lanzamientos de bombas en el Liceo y contra el general Martínez Campos. Pero fue otro el atentado que fue decisivo.

En junio de 1896, tres años después, durante la procesión del Corpus, alguien lanzó una bomba contra la multitud provocando la muerte de 12 personas. ¿Fue un atentado de falsa bandera organizado por el Estado? No hay pruebas concluyentes en ningún sentido. Lo cierto es que este terrible hecho permitió una gran represión del movimiento obrero (con los terribles Procesos de Montjuïc).

A veces, la falsa bandera surge sin el impulso de las fuerzas del Estado, surge de la corrupción propia de las cloacas del Estado. El ex-sindicalista y confidente de la policía Joan Rull, con la ayuda de su familia, fabricaba las bombas en casa, en Sants, y las colocaba él mismo para dar luego los soplos correspondientes y salvadores. De vez en cuando, dejaba que alguna bomba explotara, para hacerse el imprescindible. No supo calibrar el límite de su jugada y finalmente fue detenido y ejecutado.
Joan Rull, su hermano Hermenegildo y otros dos miembros de su banda. Parte de la prensa solo mencionaba su pasado sindicalista y omitía su relación con la policía. Nuevo Mundo, 22 de agosto de 1907

Los años del pistolerismo (1917-1923) dieron muchas ocasiones para que las bandas a sueldo del Estado inventaran acciones violentas supuestamente realizadas por el obrerismo extremista. Podemos destacar la bomba en el Cabaret Pompeya (septiembre de 1920) de la que se acusó a la CNT para justificar su propia violencia. O la extorsión a empresarios en nombre de la CNT que hacía la banda parapolicial del falso Barón de Koëning en 1919 y 1920. 
La Correspondencia de España, 13 de septiembre de 1920 y La Época, 14 de septiembre de 1920. A pesar de que era bastante claro que un music-hall frecuentado por obreros no era el objetivo de los terroristas anarquistas, el aparato propagandístico se puso en marcha: había que relacionar el atentado o como mínimo la violencia con el movimiento obrero. Y la situación, fuese quien fuese el autor, justificaba las medidas de excepción.
En la historia más reciente tenemos el llamado “Caso Scala”. En enero de 1978, pocas horas después de una manifestación anarquista contra los Pactos de Moncloa, ardió la sala de fiestas barcelonesa Scala, provocando la muerte de cuatro trabajadores. Una acción poicial y una campaña mediática acusaron a un grupo anarquista, en un proceso con las importantes irregularidades. La represión del anarquismo en aquel momento recordó a la de los años 1896 o 1920.

¿Por qué recordar ahora estos hechos? Porque nos encontramos ante un resurgimiento del fenómeno.  El movimiento democrático y pacífico que se produce en Cataluña a favor del derecho a decidir en los últimos años está siendo combatido por el Estado español de diversas formas.

Una de las estrategias fundamentales es la de calificarlo de violento, lo que justificaría la represión, incluso con ciertas dosis de contundencia y violencia. Las acusaciones de jueces y fiscales contra los presos políticos y exiliados van en ese sentido, y ya hemos visto lo que opinan de ello los jueces de Alemania, Bélgica y el Reino Unido.

Últimamente estamos asistiendo a una escalada de acciones por parte de miembros del bloque del 155 (partidos y asociaciones) en los que claramente intentan provocar reacciones violentas. Y también denuncias de agresiones contra sedes de partidos, pintadas, etc. que tienen mucha pinta de ser de falsa bandera.

El objetivo es crear la sensación de que “el procés” está generando odio y violencia, acercándose a la “kale borroka” que hubo en el País Vasco. Los mecanismos por parte del bloques del 155 son:

- la provocación

- la invención

- acciones de falsa bandera

- acciones violentas propias

No hay que caer en las provocaciones y denunciar las invenciones, acciones de falsa bandera y las agresiones (las de cualquier tipo y cualquier signo).
El objetivo del presente artículo es mostrar como el mecanismo de la falsa bandera es recurso habitual en la lucha política ”sucia” de los estados, incluyendo el español, desde hace tiempo. Evidentemente el peligro ya ha sido advertido.

Acabo dando todo mi apoyo al claustro del Institut El Palau de Sant Andreu de la Barca. Son unas víctimas más de esta práctica repugnante, que tendría que hacer reaccionar a cualquier persona demócrata, más allá de su opinión en relación a la independencia o no de Cataluña.